Adatkezelési tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) alapján

Az adatkezelő szervezet neve: Brilliance Tisztítószer Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
[Cg. 01-09-671313]

Az adatkezelő szervezet székhelye: H-1211 Budapest, Színesfém utca 17-25. szám

Az adatkezelő képviselői (név, tisztség): Nagy Antal ügyvezető, Nagy Gábor ügyvezető.

Az adatvédelmi tisztviselő neve: Nagy Antalné szül. Rónay Anna Lídia

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

  • Postai cím: H-1211 Budapest, Színesfém utca 17-25. szám
  • E-mail: nagy.antalne@tisztitoszer.hu
  • Telefon: 06 (20) 446-4983

Jelen adatvédelmi tájékoztató alapján az érintettet tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés célja:

Számlázás, postázás, marketing célú felhasználás mint például: hírlevél küldés, célzott hirdetés megjelenítése, személyre szabott ajánlatok adása.

Az érintettől felvett személyes adatok köre:

Név, e-mail cím, telefonszám, számlázási szállítási címek, tevékenységének köre.

Az érintett tudomásul veszi, hogy az adatkezelő a fenti személyes adatokat a következő jogalapokon kezeli:

  •   Az érintett hozzájárulása.
  •   Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
  •   Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
  •   Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges.
  •   Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
  •   Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Az érintettet tájékoztatjuk, hogy amennyiben a személyes adatainak szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés megkötésének előfeltétele, akkor az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye a következő: Vásárlás esetén, nem tudunk számlázni, postázni, így a vásárlás meghiúsul, a rendelés nem rögzíthető.

Az érintettet tájékoztatjuk, arról is, hogy a társaság, mint adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem alkalmaz profilalkotást.

Az érintettet tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: A Brilliance Kft. továbbá annak munkatársai, alvállalkozói.

Az érintettet tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem kívánja továbbítani a személyes adatokat.

Az érintett jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja a személyes adatok kezeléséhez a jelen adatvédelmi tájékoztató szerinti körben, célból, jogalapon. Az érintett jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával tudomásul veszi az abban foglaltakat. Az adatkezelő jelen adatvédemi tájékoztató elfogadását az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánításának tekinti.

Az érintettet tájékoztatjuk, hogy a felvett személyes adatok tárolásának időtartama – amennyiben jogszabály konkrét időtartamot nem határoz meg – az az időtartam, ameddig annak jogalapja fennáll.

Az érintettet tájékoztatjuk azon jogáról, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Tájékoztatjuk az érintettet az adathordozhatósághoz való jogáról is.

Az érintettet tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az érintettet tájékoztatjuk azon jogáról, hogy – indokolt esetben – a felügyeleti hatósághoz címzett panaszt nyújthat be.

Az adatkezelő az érintettel való kapcsolattartásra az adatvédelmi tisztviselőt jelöli ki. Az érintettet tájékoztatjuk, hogy a kérelmeit a következő módon juttathatja el a táraság részére: Írásban a társaság címére (székhelyére) küldött levéllel, elektronikus úton a társaság (adatvédelmi tisztviselő) e-mail címére küldött e-mail útján. Az írásbeli és elektronikus kérelmeket célszerű a szervezet adatvédelmi tisztviselőjének vagy a szervezet képviselőjének címezni. Szóbeli kérelem esetén a társaság telefonon vagy személyes úton akkor teljesíthet kérelmeket, ha az érintett megfelelő módon tudja személyazonosságát igazolni. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő eljárására a hatályos jogszabályok és a társaság adatvédelmi szabályzata irányadó. A társaság, mint adatkezelő adatvédelmi szabályzata – a társaság székhelyén és weboldalán – elérhető, megismerhető.

Az érintettet tájékoztatjuk arról is, hogy abban az esetben, ha az adatok felvétele nem az érintettől történt, akkor az adatkezelő a személyes adatok forrását a következőben jelöli meg: Harmadik féltől beszerzett személyes adatok esetén rögzítjük, hogy kitől szereztük be az adatokat.

Az érintettet tájékoztatjuk arról is, hogy abban az esetben, ha az érintett gyermek, akkor az adatkezelő a személyes adatok felvétele, kezelése feltételéül szabja, hogy a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy gyám adja meg vagy engedélyezze.

A társaság különleges személyes adatokat vagy bűnügyi személyes adatokat nem vesz fel, nem gyűjt és nem kezel. Az érintettől különleges személyes adatot az adatkezelő – kivételesen – csak azt követően vesz fel, ha az érintettet erről megelőzően tájékoztatták, amely tájékoztatás kifejezetten kiterjedt a különleges személyes adatra vonatkozó szabályokra.

Az érintettet tájékoztatjuk az adatkezelés biztonsága körében tett intézkedésekről: Az adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, kockázata figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy az adatbiztonságot garantálja. Ennek körében az adatkezelő a személyes adatokat – meghatározott esetben – álnevesíti és titkosítja, a személyes adatokat kezelésére használt informatikai és nem informatikai rendszereket biztonságosan tartja és annak biztonságát folyamatosan fenntartja. A személyes adatok visszaállításának lehetőségét – egy nem várt adatvédelmi incidens esetén – biztosítja. Az adatkezelő biztosítja azt, hogy a személyes adatokhoz kizárólag azon személyek férjenek hozzá, akik az adatok kezelésére jogosultak és megfelelő garanciákat vállaltak a hatályos jogszabályok és az adatvédelmi szabályzatban foglaltak megtartására. Az adatkezelő figyelmet fordít arra, hogy a társaság munkavállalóit rendszeresen képezze és auditálja, annak érdekében, hogy a társaság minden alkalmazottja megfelelő képzettséggel rendelkezzen az adatvédelmi szabályok megtartására, a hatályos jogszabályok és az adatvédelmi szabályzat ismeretére.